Jak zpracovat finanční analýzu?

Finanční analýza je ústředním tématem či součástí mnoha bakalářek i diplomových prací. Jakým způsobem postupovat? Co radí profesionálové?

Nejprve si budete muset připravit data, veřejně dostupná data najdete na justice.cz, některé školy mají kromě toho přístup i do placených databází. Pravděpodobně budete muset získaná data přepsat do Excelu, kde budete provádět i výpočty.

Teoretická i praktická část vaší bakalářky či diplomky pak budou pravděpodobně velmi podobně strukturované, přičemž v praktické části prostě budete aplikovat nástroje popsané v části teoretické.

Praktickou část je dobré začít přehlednými základními informacemi o společnosti včetně dostupných informací o vlastnické struktuře, které je vhodné doplnit informacemi o tom, kdo jsou zákazníci společnosti, jaká je její strategie, zasadit společnost do kontextu odvětví.

Vlastní finanční analýza by pak měla začít horizontální a vertikální analýzou účetních výkazů společnosti, kdy horizontální analýza bude zkoumat změny veličin v čase, zatímco analýza vertikální, tzv. procentní analýza komponent, sleduje strukturu výkazu vztaženou k nějaké veličině z tohoto výkazu.

Následují obvykle rozdílové a poměrové ukazatele. Poměrových ukazatelů je celá řada a třídíme je do skupin: ukazatele rentability (ROI, ROE, ROA, ROCE, ROS atd.), ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele kapitálového trhu a další. Moderním ukazatelem je ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA. Co se týče rozdílových ukazatelů, neměla by chybět analýza pracovního kapitálu.

Dále bývají počítány tzv. syntetické ukazatele, např. Du Pontův rozklad ukazatele ROE, včetně použití bonitních a bankrotních modelů, jako jsou Kralickův rychlý test (Quicktest), Tamariho model, Index bonity, Altmanovo skóre, Index IN, Taflerův bankrotní model apod.

Součástí analýzy by mělo být srovnání podniku s konkurencí, resp. odvětvím.

Všechny části analýzy by měly vycházet z tabelizovaných hodnot, měly by být v odůvodněných případech doplněny grafy a vždy by měly obsahovat vyhodnocení uvedených údajů.

S čím vám můžeme pomoci? Z našich zkušeností si studenti často nevědí rady zejména s následujícími oblastmi, ve kterých jsme silní:

• zpracování dat (výpočty jednotlivých ukazatelů a modelů), včetně možnosti získání těchto dat

• vytvoření přehledných tabulek a grafů

• vyhodnocení a interpretace vypočítaných hodnot (bez praxe a bez zkušeností je téměř nemožné toto zvládnout)

• vytvoření návrhů a doporučení pro analyzovaný podnik (bez praxe a bez zkušeností je téměř nemožné toto zvládnout)

Pro tyto a nejen pro tyto oblasti jsme schopni vám připravit přehledné a užitečné podklady.

Potřebujete pomoci s bakalářkou, diplomkou na téma finanční analýza? Nezávazná poptávka.

Možná Vás bude také zajímat ...