Nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích

Zeptali jsme se zkušeného pedagoga, který je dlouholetým členem zkušebních komisí při obhajobách na různých vysokých školách, jaké chyby se nejčastěji objevují v bakalářských a diplomových pracích.

Setkáváte se často s formálními chybami a s jakými?

Každá škola má vlastní metodiku. Tu je třeba bezpodmínečně dodržet. Doporučuji dodržovat požadované formátování textu hned od počátku, protože se často stává, že studenti počítají s tím, že nejdříve budou psát jen texty a později je naformátují, ale ve finále často texty upravují do poslední chvíle a na formátování dokumentu jim pak už nezbývá čas. U obhajoby jim pak tyto formální nedostatky musíme vytknout. Kromě oficiální metodiky ale existují další nepsaná pravidla, směřující k tomu, aby měl dokument určitou úroveň přípustnou na akademické půdě. Častým nešvarem jsou překlepy a pravopisné chyby, ty by se v práci tohoto typu neměly vyskytovat, určitě je dobré nechat si v tomto směru práci překontrolovat, pokud vidím v práci tyto chyby, udělám si o studentovi nelichotivý obrázek.

A co obsahová stránka, jaké problémy se vyskytují v tomto případě?

Obsahové chyby jsou samozřejmě ještě závažnější než chyby formální. Leckdy bohužel ukazují i na selhání vedoucího práce, který měl tyto chyby včas zachytit. Zodpovědnost však plně padá na bedra studenta. Častou chybou je například nevhodné stanovení cíle nebo cílů práce. Cíle práce musí být dostatečně konkrétní a musí v sobě zahrnovat přínos studenta vědě. K dosažení tohoto cíle je pak třeba ve spolupráci s vedoucím práce zvolit vhodné vědecké metody a ty sofistikovaně a bezchybně aplikovat. V teoretické části práce se často setkávám s tím, že studenti popisují metody a nástroje, které následně nepoužijí a naopak, metody a nástroje, které použity jsou, postrádají teoretická východiska. Analytická část práce pak nemá na co navázat. V posledních letech se také stále častěji objevují práce, které jsou pouze rešeršního charakteru a neobsahují žádný vlastní přínos studenta, takovou práci není samozřejmě možné akceptovat. Pokud práce obsahuje čísla, výpočty, mělo by vše být v práci dohledatelné a přezkoumatelné. Analytická část musí být završena popisem zjištění. Na analytickou část by ještě měla navazovat část návrhová, která však musí vycházet z výsledků části analytické, nikoliv, jak to bohužel často vídám, z pouhé intuice studenta.

Máte nějaké doporučení na závěr?

Chtěl bych všem studentům doporučit, aby s bakalářskou či diplomovou prací začali včas. Pokud budou vše nechávat na poslední chvíli, kdy mají na krku zkoušky z posledního semestru a před sebou desítky témat, která se musí naučit ke státnicím, bude to na bakalářské či diplomové práci určitě poznat.

Děkuji vám za rozhovor.

Možná Vás bude také zajímat ...